مشاهده / بستن موضوعاتاين شعر زماني که خرمشهر فتح شد، به خدمت امام(ره) رفت.

تو آن سروي اگر سر بر کني، سرها بيآراييوگر سرور شوي  آئين سرور ها بيآرايي

به نقاش ازل ماني  که با نقش جهان آراچمن ها با گل و سرو و صنوبرها بيآرايي

نه هر کو کاروان راند رموز رهبري داندتو فن رهبري داني که رهبرها بيآرايي

بدين شوق شهادت ها چه بيم از لشکر دشمنکه هر آني تو آن داني که لشکرها بيآرايي

به فرمان تو پاکان با لقاء الله پيوستندچه رنگين حجله ها از سنگ و سنگرها بيآرايي

تو بودي آفتاب مغرب آن کو در حديث آمدبه کشور ها گذر کردي و کشورها بيآرايي

اگر کشور به خورشيدي درخشان ميکند آفاقتو آن خورشيد رخشاني که خاورها بيآرايي

 دل و جان همه مردم پر از عشق تو جانانه استجلوخوان ها بيافروزي و سردرها بيآرايي

تو هم خود «شهريارا» گوهر آرايي و گوهر سنجبه هر کانت گذار افتاد گوهرها بيآرايي


منبع:http://www.tvshia.com
منبع اين نوشته : منبع